PRZETARG NIEOGRANICZONY (W TRYBIE ART. 70, PKT 1, 3 K.C.) NA DOCIEPLENIE SZCZYTU BL. 407

Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie wysłany na zwrotny adres email po
przedstawieniu danych teleadresowych Oferenta.
Opis Przedmiotu Zam6wienia można również pobrać w siedzibie Sp6ldzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorego w Lodzi,92-531 Łódź, ul. Bartoka 67 w pokoju nr 116 (tel. 042 673 86 15).
Oferty niespełniające warunków podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostaną odrzucone bez ich rozpatrzenia.
Oferty należy przesłać na adres e-mail Spółdzielni sekretariat@smbatory.pl) lub złożyć w skrzynce podawczej Sekretariatu SM im. St. Batorego – 92-531 Łódź ul. B. Bartoka 67 – parter przy portierni podaj4c w tytule / temacie wiadomości: „docieplenie szczytu bl. 407” w terminie do dnia 30.08.2021 r. do godz. 12.00 Zamawiający powiadomi do 03.09.2021 r. o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smbatory.pl. Zamawiający powiadomi oferenta, kt6rego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zakresu robót bez podania przyczyny, w tym również na każdym etapie postępowania..

Do pobrania