PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA 2021 ROK.
/uchwalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2020r./

Podstawowym celem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jest realizowanie zadań statutowych Spółdzielni.Placówką realizującą program przedmiotowej działalności jest Klub Alternatywa działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego.Oferta programowa placówki, stworzona w oparciu o funkcjonujące od lat sprawdzone formy pracy, skierowana jest do osób z różnych przedziałów wiekowych, zarówno do dzieci i młodzieży, jak też dorosłych mieszkańców naszej Spółdzielni.
W ciągu 2021 roku prowadzone będą niżej wymienione zajęcia o charakterze cyklicznym:

– dla dzieci i młodzieży
   zajęcia plastyczne,
   zajęcia teatralne – Małe Formy Teatralne
   zajęcia teatralne – Formy Sceniczne „Nastolatki”,
   zajęcia przyrodniczo – ekologiczne,
   zajęcia wokalne,
   zabawy z językiem angielskim,
   zabawy z językiem niemieckim,
   zajęcia zumby,

– dla dorosłych:
   gimnastyka,
   aerobik,
   joga,
   zajęcia wokalno-muzyczne dla Seniorów,

Harmonogramy szczegółowo określające ilość i terminy prowadzenia poszczególnych zajęć cyklicznych sporządzane są po rozpoznaniu potrzeb środowiska, dostosowując je przede wszystkim do ilości uczestników oraz do szkolnych planów lekcji dzieci korzystających z zajęć klubowych. Wszystkie zajęcia prowadzone będą pod opieką fachowych instruktorów według opracowanych przez nich planów i programów pracy przy zachowaniu nadzoru organizacyjnego przez Dział Organizacji Wewnętrznej Spółdzielni.

Jednocześnie w programie działalności zakłada się realizację poszerzonych zajęć w okresie ferii zimowych oraz z początkiem wakacji prowadzenie dwutygodniowej akcji letniej dla dzieci pozostających w mieście, zapewniając ciekawy program, dostosowany do ich wieku
i zainteresowań.

W celu tworzenia warunków umożliwiających integrację i aktywizację środowiska emerytów planuje się kontynuację  cotygodniowych spotkań  Koła Seniorów.

W zakresie imprez okolicznościowych organizowane będą  spotkania świąteczne oraz  zabawy dla dzieci.

Tradycją lat ubiegłych, zorganizowana zostanie kolejna edycja Ekologicznego Konkursu Plastycznego oraz  kontynuowana będzie współpraca z innymi jednostkami ze środowiska lokalnego i z Radą Osiedla Widzew – Wschód.

Ponadto z uwagi na fakt iż, rodzaj prowadzonych form pracy i ich intensywność zależy przede wszystkim od zainteresowań uczestników, istnieje możliwość dokonywania ewentualnych zmian uwzględniających bieżące potrzeby środowiska i realnych do wdrożenia pod względem organizacyjnym i finansowym.

Możliwość organizowania wszelkich form zajęć, spotkań czy też imprez wymienionych powyżej uzależnione będzie od sytuacji pandemicznej w Polsce i wprowadzonych ograniczeń
w kontaktach międzyludzkich.