PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA 2022 ROK.

/uchwalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 r./

Podstawowym celem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jest realizowanie zadań statutowych Spółdzielni. Placówką realizującą program przedmiotowej działalności jest Klub Alternatywa działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego. Oferta programowa placówki, stworzona w oparciu o funkcjonujące od lat sprawdzone formy pracy, skierowana jest do osób z różnych przedziałów wiekowych, zarówno do dzieci i młodzieży, jak też dorosłych mieszkańców naszej Spółdzielni.

W ciągu 2022 roku prowadzone będą niżej wymienione zajęcia o charakterze cyklicznym:

– dla dzieci i młodzieży:

zajęcia plastyczne,

zajęcia teatralne – Małe Formy Teatralne,

zajęcia teatralne – Formy Sceniczne „Nastolatki”,

zajęcia przyrodniczo – ekologiczne,

zajęcia wokalne,

zabawy z językiem angielskim,

zabawy z językiem niemieckim,

zajęcia zumby,

– dla dorosłych:

gimnastyka,

aerobik,

joga,

zajęcia wokalno-muzyczne dla seniorów.

Harmonogramy szczegółowo określające ilość i terminy prowadzenia poszczególnych zajęć cyklicznych sporządzane są po rozpoznaniu potrzeb środowiska, dostosowując je przede wszystkim do ilości uczestników oraz do szkolnych planów lekcji dzieci korzystających z zajęć klubowych. Wszystkie zajęcia prowadzone będą pod opieką fachowych instruktorów według opracowanych przez nich planów i programów pracy przy zachowaniu nadzoru organizacyjnego przez Dział Organizacji Wewnętrznej Spółdzielni.

Jednocześnie w programie działalności zakłada się realizację poszerzonych zajęć w okresie ferii zimowych oraz z początkiem wakacji prowadzenie dwutygodniowej akcji letniej dla dzieci pozostających w mieście, zapewniając ciekawy program, dostosowany do ich wieku i zainteresowań.

W celu tworzenia warunków umożliwiających integrację i aktywizację środowiska emerytów planuje się kontynuację cotygodniowych spotkań Koła Seniorów.

W zakresie imprez okolicznościowych organizowane będą spotkania świąteczne oraz zabawy dla dzieci.

Tradycją lat ubiegłych, zorganizowana zostanie kolejna edycja Ekologicznego Konkursu Plastycznego oraz kontynuowana będzie współpraca z innymi jednostkami ze środowiska lokalnego i z Radą Osiedla Widzew – Wschód.

Ponadto z uwagi na fakt iż, rodzaj prowadzonych form pracy i ich intensywność zależy przede wszystkim od zainteresowań uczestników, istnieje możliwość dokonywania ewentualnych zmian uwzględniających bieżące potrzeby środowiska i realnych do wdrożenia pod względem organizacyjnym i finansowym.

Możliwość organizowania wszelkich form zajęć, spotkań czy też imprez wymienionych powyżej uzależnione będzie od sytuacji pandemicznej w Polsce i wprowadzonych ograniczeń
w kontaktach międzyludzkich.