Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi ogłasza konkurs ofert na ustalenie stawki czynszu oraz sposobu zagospodarowania lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

I. Położenie i opis lokalu użytkowego: Łódź, ul. Elsnera 19, pawilon nr 26, pow. użytkowa – 134,82 m²                                        Lokal po gruntownym remoncie(podłogi, ściany, sufity, oświetlenie, instalacja elektryczna) przystosowany do prowadzenia działalności gastronomicznej.   II. Warunki konkursu ofert. Podmiot przystępujący do konkursu ofert, składa osobiście w siedzibie Spółdzielni im. Stefana Batorego – do skrzynki podawczej umieszczonej przy

PRZETARG NIEOGRANICZONY (W TRYBIE ART. 70, PKT 1, 3 K.C.) NA DOCIEPLENIE SZCZYTU BL. 407

Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie wysłany na zwrotny adres email poprzedstawieniu danych teleadresowych Oferenta.Opis Przedmiotu Zam6wienia można również pobrać w siedzibie Sp6ldzielni Mieszkaniowejim. Stefana Batorego w Lodzi,92-531 Łódź, ul. Bartoka 67 w pokoju nr 116 (tel. 042 673 86 15).Oferty niespełniające warunków podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostaną odrzucone bez ich rozpatrzenia.Oferty należy przesłać na adres