Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2021,2022

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni, pocztą lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w budynku Spółdzielni przy portierni. W przypadku wysyłki dokumentów, muszą one wpłynąć do sekretariatu nie później niż w dniu 15.09.2021 do godziny 12.00

Oferta powinna zawierać co najmniej:

  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
  1. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat, ze szczególnym uwzględnieniem Spółdzielni Mieszkaniowych.
  1. Proponowaną cenę brutto uwzględniającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania.
  1. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych