Klauzula informacyjna dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łodzi

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 RODO Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego (dalej jako „Spółdzielnia) z siedzibą w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 67, 92-531 Łódź, dane kontaktowe: tel: 42 673 82 51 e-mail: sekretariat@smbatory.pl, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni,

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej odo@smbatory.pl. oraz pisemnie w siedzibie Spółdzielni.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu prowadzenia rejestru członkowskiego na podstawie obowiązku wynikającego z  art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo Spółdzielcze  (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. w celu prowadzenia ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków Spółdzielni, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na podstawie obowiązku wynikającego z art.4 ust.  41 pkt 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w lokalu członka spółdzielni, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 61 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celu zawarcia i wykonania umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią, której Pan/Pani jest Stroną, w szczególności umowy lokalu, korytarza na cele mieszkaniowe, najmu dodatkowej komórki lokatorskiej, miejsca parkingowego, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie pkt III pkt 5 i 6 opisanych powyżej. Spółdzielnia zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Spółdzielni ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Spółdzielnię w związku z posiadanym przez Panią/ Pana prawem do samodzielnego lokalu, przechowywane będą przez okres w jaki przysługuje Pani/Panu spółdzielcze prawo do samodzielnego lokalu mieszkalnego lub własnościowe prawo do lokalu w Spółdzielni oraz przez okres nie dłuższy niż 5 lat po ustaniu ww. prawa.
  2. W przypadku umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią, której Pan/Pani jest Stroną dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 4 lat od końca roku, w którym wygasła umowa najmu. 
  3. W zakresie celów, o których mowa w pkt III pkt 5 i 6, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

VI. Kategorie Odbiorców danych

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt III Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a) Ista Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000010442; NIP: 525-10-01-318; Regon: 011304266 Kapitał zakładowy: 15 205 500 PLN; oddział w Łodzi ul Nieszawka 6/8, 93-119,

b) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółdzielni  na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),

c) Podmioty współpracujące ze Spółdzielnią   na podstawie odpowiednich umów obejmujących zadania z zakresu: robót budowlanych i konserwatorskich, wymaganych przepisami prawa badań stanu technicznego budynku, usług poligraficznych, prawnych i księgowych.

VII.Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; na podstawie art. 21 RODO, prawo do przenoszenia danych; na podstawie art. 20 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. . 30 ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. 2017 poz. 1560) oraz art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych  (Dz. U. tj. 2013 poz. 1222 z późn. zm.)

Podanie danych ma charakter dobrowolny w przypadku zawierania umowy najmu ze Spółdzielnią, ale ich podanie jest warunkiem koniecznym zawarcia i wykonywania ww. Umowy