Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych

Administrator Danych Osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Bartoka 67, a w jej imieniu organem reprezentującym jest Zarząd Spółdzielni.
Dane kontaktowe:
92-531 Łódź, ul. Bartoka 67
tel.: 42 673-86-15
e-mail: sekretariat@smbatory.pl

Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych.
92-531 Łódź, ul. Bartoka 67, pok.12
tel.: 42 673-82-51 w.40
e-mail: odo@smbatory.pl

 • Cel przetwarzania danych
 • Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu S.M. im. Stefana Batorego, tzn. do prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami które są w zasobach Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 845, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1560, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1610, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 716, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 121, z późniejszymi zmianami).

Przekazywanie danych osobowych Do wypełnienia określonych zadań, dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, kurierom, w celu dostarczenia korespondencji
 •  Towarzystwom ubezpieczeniowym w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach
 •  bankom, instytucjom finansowym w celu realizacji płatności
 •  firmom budowlanym w celu realizacji zawartych umów o konserwację i remonty budowlane na terenie Spółdzielni,
 •  firmom świadczącym usługi rozliczeniowe w celu realizacji zawartych umów ze Spółdzielnią
 • dostawcom mediów w celu realizacji zawartych umów ze Spółdzielnią
 •  osobom lub firmom współpracującymi ze Spółdzielnią w ramach audytów lub obsługi prawnej.
 •  innym firmom świadczącym usługi w ramach zawartych umów ze Spółdzielnią.
 • Dane osobowe mogą być również udostępniane instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres przetwarzania danych.
Dane osobowe  przetwarzane są przez cały okres obowiązywania umowy lub realizacji celu jakim jest administrowanie nieruchomościami oraz przez okres związany z archiwizacją określony na podstawie odrębnych przepisów.

Prawa osoby której dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania/aktualizowania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu do jakiego te dane były przekazane;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)