Sprawozdanie finansowe – ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2023-2024

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku w sekretariacie Spółdzielni, lub na maila: sekretariat@smbatory.pl
 
Oferta powinna zawierać co najmniej:

 
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.

2. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.

3. Proponowaną cenę brutto uwzględniającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii.

4. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.