Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi ogłasza konkurs ofert na ustalenie stawki czynszu oraz sposobu zagospodarowania lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

I. Położenie i opis lokalu użytkowego:

Łódź, ul. Elsnera 19, pawilon nr 26, pow. użytkowa – 134,82 m²                                        Lokal po gruntownym remoncie(podłogi, ściany, sufity, oświetlenie, instalacja elektryczna) przystosowany do prowadzenia działalności gastronomicznej.  

II. Warunki konkursu ofert.

Podmiot przystępujący do konkursu ofert, składa osobiście w siedzibie Spółdzielni im. Stefana Batorego – do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Spółdzielni lub drogą pocztową na adres: S.M. im. Stefana Batorego w Łodzi ul. Bartoka 67, 92-531 Łódź – pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją „ konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przy ulicy Elsnera 19 do dnia 15.10.2021 do godziny 15.00. Oferty dostarczone po terminie składania nie będą rozpatrzone.

III. Oferta powinna zawierać:

a. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika konkursu ( wraz z telefonem kontaktowym) / nazwę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ( wraz z telefonem kontaktowym)

b. zaoferowaną stawkę miesięczną czynszu, która nie może być niższa niż:                             37,85 zł netto/ m²

W skład miesięcznego czynszu najmu wchodzą również (dodatkowo) opłaty zaliczkowe za: centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzenie ścieków.

c. proponowany sposób zagospodarowania lokalu.

1. Dla zabezpieczenia pokrycia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego, osoba/firma, która wygra konkurs ofert zobowiązana jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego wg. stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Lokal użytkowy można oglądać w dniach 04.10.2021 r.-14.10.2021 r. – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu 422144369.

3.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2021 r.

Informacja o wyborze ofert zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Spółdzielni www.smbatory.pl

4. Informacje o konkursie ofert wraz z przykładową umową najmu lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego dostępne są w siedzibie Spółdzielni pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 422144369.

5. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Do pobrania

 • jpg IMG_0856
  Wielkość pliku: 647 KB Pobrania: 181
 • jpg IMG_0865
  Wielkość pliku: 529 KB Pobrania: 138
 • jpg IMG_0868
  Wielkość pliku: 545 KB Pobrania: 139
 • jpg IMG_0869
  Wielkość pliku: 463 KB Pobrania: 120
 • pdf Image_00456
  Wielkość pliku: 609 KB Pobrania: 139