Ogłoszenie o przetargu na dozór / zapewnienie ochrony obiektu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi, ul. B. Bartoka 67 w dniu 27.07.2022 r.
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony (w trybie art. 70, pkt 1, 3 KC) / zapytanie ofertowe (oferenci wg zestawienia) w niżej wymienionych zakresach:

 1. całodobowy dozór / zapewnienie ochrony obiektu 470 przy ul. Beli Bartoka 67 (siedziba Spółdzielni) oraz kompleksowa obsługa portierni – zakres podstawowych czynności zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy,
 2. konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego w obiekcie 470 oraz systemu telewizji dozorowej – zakres podstawowych czynności zawiera załącznik nr 3 do wzoru umowy.
  Należy uwzględnić wycen
  ę w oparciu o wizję lokalną
  Oferta winna zawierać:
 • cenę zgodnie z wymaganiami podanymi w § 7 „Wzoru umowy”
  Termin realizacji od 01.09.2022 r. do 31.12.2025 r.
  Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie wysłany na zwrotny adres email po przedstawieniu danych teleadresowych Oferenta.
  Opis Przedmiotu Zamówienia / Zapytania ofertowego można również pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łodzi, 92-531 Łódź, ul. Bartoka 67 w pokoju nr 116 (tel. 426738615).
  Oferty nie spełniające warunków podanych w „Warunkach ogólnych” zostaną odrzucone bez ich rozpatrzenia.
  Ofertę należy
  przesłać n a a dres e mail Spółdzieln i sekretariat@smbat ory.p l ) lub złożyć w Sekretari a cie SM
  im. St . Batorego 92 5 31 Łódź, u l. B . Bartoka 67 pok. 116 podając w tytule / te macie wiadomości: Dozór
  2022 ” w te rmini e do dnia 10 0 8 .202 2 r. do godz. 1 2 00
  Oferty nadesła
  ne poc ztą będą zakwalifiko wane do postępowania przetargowe go pod war unkiem dostarcze nia
  ich przez pocztę d o Spó łdz iel ni Mieszkaniowej im. St. Batorego w Łodzi d o dnia 10 .0 8 .20 2 2 r. do godz. 1 2 .00
  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte / nie zostaną uwzględnione w dalszym postępowaniu.
  Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  Zamawiający powiadomi o przyjęciu oferty wykonawcy przy pomocy środków teleinformatycznych (telefon, email, strona www.smbatory.pl) do dnia 12.08.2022 roku.
  Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zakresu robót bez podania przyczyny, w tym również na każdym etapie postępowania przetargowego.
  Wyjaśnień w sprawie szczegółów zawartych w specyfikacji udziela w zakresie:
 • obsługi portierni – Michalina Ruszkowska – pokój nr 114, tel. 42 2144365
 • w sprawach pozostałych – Marek Rybka – pokój nr 117, tel. 042 2144359

Do pobrania