Badanie sprawozdania finansowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 20 września 2019 roku w sekretariacie Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.

2. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.

3. Proponowaną cenę brutto uwzględniającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania.

4. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.