Badanie sprawozdania finansowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019. Oferty prosimy składać w terminie do dnia 20 września 2019 roku w sekretariacie Spółdzielni. Oferta powinna zawierać co najmniej: 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę