Ogłoszenie o przetargu na remont balkonów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi, ul. B. Bartoka 67 w dniu 19.07.2022 r.
o g ł a s z a przetarg nieograniczony

(w trybie art. 70, pkt 1, 3 KC) na wykonanie robót w niżej wymienionych zakresach:

Naprawa balkonów / logii / tarasów w ilości około 46 sztuk (w czterech budynkach wielolokalowych) na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego według załączonych PT.


Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie wysłany na zwrotny adres email po przedstawieniu danych teleadresowych Oferenta.
Opis Przedmiotu Zamówienia można również pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łodzi, 92-531 Łódź, ul. Bartoka 67 w pokoju nr 116 (tel. 426738615).
Oferty nie spełniające warunków podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostaną odrzucone bez ich rozpatrzenia.
Ofertę należy
przesłać n a adres e mail Spółdzielni sekretariat@smbatory.pl ) lub złożyć w sekretariacie SM im. St . Batorego 92 5 31 Łódź, u l. B. Bartoka 67 pok. 116 podając w
tytule / te macie wiadomości: Balkony 2022 ” w te rmini e do dnia 29 0 7 .202 2 r. do godz.
1 2 00
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Batorego w Łodzi d o dnia 29 .0 7 .20 2 2 r. do godz. 1 2 .00
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smbatory.pl do dnia 05.08.2022 roku.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zakresu robót bez podania przyczyny, w tym również na każdym etapie postępowania przetargowego.

Do pobrania